خوش آمدید


ما دائماً در تلا شیم تا تمام فعالیت های ریاست منابع بشری د افغانستان برشنا شرکت را به شیوه ای استاندارد و دیجیتالی انجام دهیم تا از کارایی و شفافیت امور یومیه اطمینان حاصل شود.

ریاست منابع بشری


د افغانستان برشنا شرکت

درخواست تغیر رمز عبور

سیستم مدیریتی منابع بشری یک سیستم محفوظ است و برای دسترسی به اطلاعات تان باید وارد سیستم شوید.