مدیر تعقیب و پیگیری شکایات - مرکز


your image
اسم
تخلص
ولد
ولدیت
نمبر تذکره
جنسیت
شماره تماس
شماره تماس دوم
ایمیل
تاریخ تولد (شمسی-میلادی)
سال
ماه
روز
سکونت اصلی
ولایت
ولسوالی
سکونت فعلی
ولایت
ولسوالی
بلدیت به زبان ها
  تکلم خواندن نوشتن
دری
English
پښتو
مهارت ها
(حد اقل 3 نفر حتمی میباشد)
ینجانب که شهرتم درفوق ذکرگردیده است با دقت آن چه درفورم خانه پری شده درست ومورد تائید است و نیز این را میدانم که درصورت ثابت شدن و یا اشتباه بودن درخواستی بنده ردشده وهیچ نوع شکایت مورد قبول اداره شما نخواهد بود . .