د افغانستان برښنا شرکت
ریاست منابع بشری
اگر شما قبلاً در یکی از بست های برشنا شرکت درخواستی آنلاین را خانه پری کرده باشید لطفا نمبر تذکره خود را داخل نماید و جستجو را کلیک نماید تا فورم معلومات از سیستم اخذ گردد در غیرآن لغو راکلیک نماید و درخواستی آنلاین را دقیق خانه پری نمایید.
 
 

کارمند راپوردهی مالی

معلومات شخصی*

*اسم (انګلیسی)
*تخلص (انګلیسی)
*ولد (انګلیسی)
*اسم (دری)
*تخلص (دری)
*ولد (دری)
*ولدیت
*نمبر تذکره
*ایمیل
*تاریخ تولد (شمسی-میلادی)
*سال
*ماه
*روز
*شماره تماس
*شماره تماس دوم
your image

*جنسیت

مرد
زن

*سکونت اصلی

*ولایت
*ولسوالی

*سکونت فعلی

*ولایت
*ولسوالی

  تکلم خواندن نوشتن
دری
English
پښتو

مهارت ها

ینجانب که شهرتم درفوق ذکرگردیده است با دقت آن چه درفورم خانه پری شده درست ومورد تائید است و نیز این را میدانم که درصورت ثابت شدن و یا اشتباه بودن درخواستی بنده ردشده وهیچ نوع شکایت مورد قبول اداره شما نخواهد بود .