د افغانستان برښنا شرکت
ریاست منابع بشری
متقاضی محترم! اگر شما قبلاً در یکی از بست های برشنا شرکت درخواستی آنلاین را خانه پری کرده باشید لطفا نمبر تذکره خود را داخل نماید و جستجو را کلیک نماید تا فورم معلومات از سیستم اخذ گردد در غیرآن لغو راکلیک نماید و درخواستی آنلاین را دقیق خانه پری نمایید..
 
 

کارمند میز کمکی

Personal Info*

*اسم
*تخلص
*ولد
*ولدیت
*نمبر تذکره
*ایمیل
*تاریخ تولد (شمسی-میلادی)
*سال
*ماه
*روز
*شماره تماس
*شماره تماس دوم
your image
.

*جنسیت

مرد
زن

*سکونت اصلی

*ولایت
*ولسوالی

*سکونت فعلی

*ولایت
*ولسوالی

  تکلم خواندن نوشتن
دری
English
پښتو

مهارت ها

ینجانب که شهرتم درفوق ذکرگردیده است با دقت آن چه درفورم خانه پری شده درست ومورد تائید است و نیز این را میدانم که درصورت ثابت شدن و یا اشتباه بودن درخواستی بنده ردشده وهیچ نوع شکایت مورد قبول اداره شما نخواهد بود .